Statut


UCHWAŁA  Nr  IX/ 37 /2007

Rady Gminy  Jedlińsk z dnia  28 maja 2007 r.

 

w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.   zm. ), art. art. 11  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.  Dz. U. z 2001 roku nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1 

 1. Z dniem 1 stycznia 2008 roku tworzy się instytucję kultury występującą pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku i nadaje się jej statut stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  w Jedlińsku jest budynek Gminy Jedlińsk ul.  Krótka 1.
§ 2
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

 

 Załącznik Nr do 1

do Uchwały nr    IX  / 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury  i Kultury Fizycznej   w Jedlińsku

 

  STATUT

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU

 

  Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 § l.

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, zwane dalej „Centrum”, działa w szczególności na podstawie:
1)  ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 12 poz. 123 z późn. zm.),
2)  ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.o kulturze fizycznej ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 81 poz.889 z późn. zm.)
3)  niniejszego statutu. 

§2

 1. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku jest Gmina Jedlińsk.
 2. Centrum jest gminną instytucją  kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  w Jedlińsku.
 3. Siedzibą Centrum jest miejscowość Jedlińsk ul. Krótka 1.
 4. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Jedlińsk. 

   § 3

Centrum posiada osobowość prawną i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

  

Rozdział II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

 § 4

1. Celem działania Centrum jest organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz włączenie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w nich poprzez:

 

1)  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych,

2)  przygotowanie do odbioru oraz współtworzenie wartości kulturalnych,

3)  wykształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,

4)  stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania  wiedzą i sztuką,

5)  stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego oraz zainteresowania aktywnym wypoczynkiem,

6)  zintegrowanie osób i organizacji związanych ze środowiskiem artystycznym oraz sportowym,

7)  wykształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej,

8)  upowszechnienie i promocję kultury lokalnej;

9)  wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych.

2. Centrum realizuje zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę i sport, edukację kulturalną, upowszechnianie oraz inicjowanie kultury i sportu.

§ 5

Do podstawowych zadań Centrum należy realizacja zadań własnych i zleconych gminy z zakresu kultury i sportu, w szczególności:

 

1)  Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,  np. spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty itp.

2)  Stworzenie warunków działania dla amatorskiego ruchu artystycznego poprzez np. koła, kluby, zespoły zainteresowań itp.

3)  Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, zachowania dziedzictwa kulturowego, 

4)  Promowanie twórców, idei mecenatu i popularyzacji kultury.

5)  Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.

6)  Działalność instruktażowo-metodyczna.

7)  Koordynacja działalności w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Jedlińsk

8)  Współdziałanie z innymi organizacjami, również zagranicznymi, w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i sportowych.

9)  Udostępnianie posiadanych obiektów dla organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

10) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, promocja, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.

11) Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, walki z przemocą, narkotykami i nikotyną.

 

 Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

 § 6

1. Dyrektor zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 

 § 7

Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny instytucji kultury nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii wójta oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8

 Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Centrum.

§ 9

 Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Jedlińsk 

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

 § 10

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.

 2. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 3. Działalność Centrum finansowana jest z dotacji organizatora, który zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów gminnych, w których działalność taka jest prowadzona, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

  §11

Przychodami  są w szczególności:  

-        wpływy z prowadzonej działalności,

-        wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych za wyjątkiem zabytków,

-        dotacje z budżetu w tym dotacja organizatora,

-        środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

-        wpływy z prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp.,

-        środki z organizacji imprez,

-        przychody z zawodów sportowych, wycieczek, obozów,

-        wpływy z wypożyczania sceny przenośnej, sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów, itp.,

-        wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy własne,

-        środki z promocji przedsiębiorców-sponsorów na imprezach organizowanych przez Centrum,

-        środki z usług reklamowych,

-   inne środki.

 § 12

Centrum może prowadzić także inną niż kulturalna i sportowa działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

  

 Rozdział V 
MIENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU

  

§ 13

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

 

§ 15

Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 


Jesteśmy tutaj:
  

Porady prawne w GCKiKF:
Po uprzednim umówieniu się.

Szymon Witczak

tel. +48 660 707 183.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
08:00 - 20:00
Sobota
Nieczynne

Newsletter
Statystyki
Odwiedzin: 589404
Online: 1

Strony w Internecie


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku  
      
ul. Krótka 1         
26-660 Jedlińsk           
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576
Tel. 48 32 13 052 

Kanał na Youtube
Facebook

   BIP