Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "RAK"
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAK powstało w 2010 roku z inicjatywy grupy aktywnych osób, chcących działać na rzecz środowiska lokalnego. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na nieodpłatnej, społecznej pracy jej członków. Stowarzyszenie mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz jest Jedlińsk ul. Krótka 1.
Celem Stowarzyszenia jest:
-działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnienie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych,
-działanie na rzecz promocji kultury oraz promoicji dorobku kulturalnego,
-aktywizacja środowisk twórców kultry,
-aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury,
-działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększenia aktywności obywatelskiej,
-wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych,
-popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego,
-zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, seminariów oraz warsztatów,
2. Współorganizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festynów oraz innych imprez lub występów artystycznych,
3. Organizowanie wyjazdów, plenerów
4. Współorganizowanie przedstawień oraz happeningów,
5. Organizowanie pokazów filmowych,
6. Wspieranie finansowe lub rzeczowe, grup artystycznych,  
7. Organizowanie imprez sportowo  - rekreacyjnych,
8. Prowadzenie działalności wydawniczej,
9. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
10. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu.

Projekty Stowarzyszenia

Bliżej Kultury
Projekt realizowany w 2022 i 2023 roku

Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji PZU/ "Partner Fundacja PZU.
W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty wykonywania kukiełek i pacynek teatralnych- 3 spotkania po 2 godziny, warsztaty teatralne - 4 spotkania po 2 godziny, warsztaty wokalne- 5 spotkań po 2 godziny, warszaty muzyczne- -  spotkań po 2 godziny jak również będą zorganizowane wyjazdy do Tetru Lalki i Aktora Kubuś, do Teatru Muzycznego Roma i do Państwowego Zepołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Projekt skierowany do dzieci z klas I-V. Celem projektu jest stworzenie oerty kulturowej o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, popularyzującej dziedzictwo kulturowe oraz służącej przełamaniu barier w dostęie do kultury.

Noc Świętojańska- na straży tradycji kulturowej
Projekt zrealizowany w 2022 roku
Projekt dofinansowany ze środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach projektu zostało zorganizowane wydarzenie kulturalne o charakterze ludowym, tematycznie nawiązujące do nocy świętojańskiej, w ramach którego został zorganizowany blok poświęcony obrzędowości świętojańskiej, gdzie były wyplatane wianki sobótkowe, odbyło się ich puszczanie na wodę, a także zostało rozpalone tradycyjne ognisko i został wygłoszony wykład przez etnografa, przybliżający uczesynikom obrzędowość świętojańską. Został też przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy skierowany do uczestników wydarzenia. W ramach zadania odbył się przegląd zespołów i kapel ludowych, jarmark sztuki ludowej i warsztaty rękodzielnicze. Odbył się także koncert Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Wolanianki w repertuarze ludowym i sobótkowym. Podczas wydarzenia była stworzona przez Koła Gospodyń Wiejskich strefa kulinarna, w której członkinie kół poprowadziły dla uczestników warsztaty kulinarne. Został przeprowadzony konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę charakterystyczną dla regionu Mazowsza- skierowana do KGW. Została także stworzona strefa animacyjna dla dzieci i młodzieży, gdzie odbyły się liczne animacje i konkurencje.

 

Razem- Ekologicznie, Zdrowo i na Sportowo
Projekt zrealizowany w 2022 roku

Projekt został dofinansowany ze środków funduszu inicjatyw obywatelskich nowe FIO oraz budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze Lokalnie" . W ramch projektu odbył się konkus plastyczny pt. "Eco postanowienia", warsztaty kulinarne- przygotowanie potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Warszaty odbyły się w siedzibie  Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedli ńsku jak również w 3 placówkch podległych pod GCKiKF w Jedlińsku- świetlicy w Bierwieckiej Woli, świetlicy w Lisowie i świetlicy w Piastowie. 20 sierpnia 2022 odbył się Rajd Rowerowy o terenie Gminy Jedlińsk a 30 sierpnia 2022 roku odbyło się podsumwanie projektu na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku. Projekt skierowany był do społeczności lokalnej jak również do społeczności ukraińskiej przebywające na terenie gminy Jedlińsk. Celem prokektu była integracja i aktywizacja mieszkanców gminy Jedlińsk i społeczności ukraińskiejprzebywającej na terenie gminy Jedlińsk.

 

Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Jedlińsk wokół zwyczajów i tadycji związanych z życiem i pracą na wsi
Projekt zrealizowany w 2021 roku z FIO Mazowsze Lokalnie

Grupa Nieformalna i Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne RAK realizowało projekt "Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Jedlińsk wokół zwyczajów i tradycji związanych z życiem i pracą na wsi". Projekt realizowany z FIO Mazowsze Lokalnie. W ramach zadania zrealizowane zostały działania edukacyjno- animacyjne , których celem była integracja i aktywizacja mieszkańców gminy poprzez włączenie ich do twórczego i  świadomego uczestnictwa w kulturze. Było to możliwe dzięki podjętym działaniom edukacyjnym jakim są warszaty kulinarne połączone z wypiekaniem tradycyjnego chleba, warszaty z wyplatrania wieńców dożynkowych wraz z rozpoznawaniem zbóż, kwiatów i ziół oraz warsztaty tworzenia kompozycji roślinnych i kwiatowych. Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Partnerami projektu byli Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku.

Aktywizowanie i integrowanie poprzez kulinarne działanie
Projekt zrealizowany w 2021 roku

Realizacja zadania pozwoliła na zintegrowanie, zaktywizowanie i rozwój kobiet oraz społeczności lokalnej w gminie Jedlińsk, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia. Zakupiony sprzęt spowodował, że w znacznym stopniu wzrosła sprawność działania stowarzyszenia, a także zwiększyła się ilość organizowanych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych na rzecz lokalnej społeczności.

Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej
Projekt zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w 2021 roku

Celem projektu było zorganizowanie spotkania orkiestr dętych w Jedlińsku i zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej poprzez udział w nim  dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców Mazowsza. W zorganizowanym w ramach spotkania koncercie, wzięło udział 6 formacji skupiających w swoich szeregach dzieci, młodzież i dorosłych. Realizacja zadania miała także na celu zachęcenie wielu nowych osób z terenu województwa mazowieckiego do wstąpienia w szeregi orkiestry.

Razem Aktywnie i Kreatywnie w Wakacje

Fio Mazowsze Lokalnie 2015 "Inicjatywy oddolne"

Grupa Inicjatywna wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym RAK była realizatorem projektu Razem Aktywnie i Kreatywnie w Wakacje, który był skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk. Udział w projekcie wzięły dzieci, młodzież , osoby dorosłe, seniorzy. Działania projektowe zaplanowane zostały na okres wakacji, aby zapewnić możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego szczególnie młodszym osobom. Celem projektu była aktywizacja społeczno-kulturowa różnych grup mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Projekt był realizowany na terenie gminy, na Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Muzeum Wsi Radomskiej. Działania projektowe miały różnorodny charakter i były tak zaplanowane aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Realizowane były warsztaty artystyczne: decoupage, scrapbooking, Quilling, origami modułowe. Warsztaty skierowane były do wszystkich osób, które pasjonują się rękodziełem a także do osób, które chciałyby poznać te techniki. Warsztaty zakończyły się wystawą prac wykonanych przez uczestników, która miała miejsce podczas pikniku integracyjnego.

W ramach projektu rozegrany został Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży. Poprzez turniej możliwa była integracja młodego pokolenia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, a także aktywne spędzenie wolnego czasu. Za pomocą podjętych działań sportowych młode pokolenie uczyło się zdrowej rywalizacji i mogło rozwinąć sprawność fizyczną.

Integracji służył także udział mieszkańców w rajdzie rowerowym do Puszczy Kozienickiej. Tematem głównym rajdu była natura i przyroda otaczająca nas. Trasa rajdu przebiegała przez tereny zielone. W trakcie wyjazdu odbyło się spotkanie z leśnikiem, który podczas prelekcji uświadomił ludziom rolę przyrody w życiu człowieka. Osoby dorosłe sprawowały opiekę nad dziećmi. Rajd zakończył się na Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie uczestnicy otrzymali poczęstunek i wzięli udział w konkurencjach rekreacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano wyjazd edukacyjny do Muzeum Wsi Radomskiej w celu ukazania uczestnikom życia i pracy na terenie wiejskim w dawniejszych czasach. Wyjazd ten był doskonałą okazją do integracji międzypokoleniowej. Bowiem w zwiedzaniu muzeum wzięły udział osoby w różnym wieku.

Wydarzeniem podsumowującym działania projektowe był Integracyjny Piknik Rodzinny, którego organizatorami byli wszyscy uczestnicy projektu. Było to międzypokoleniowe spotkanie na które przybyła cała społeczność lokalna. Podczas pikniku dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostały zabawy integracyjne i konkurencje sprawnościowe, które były prowadzone przez wolontariuszy z PG w Jedlińsku. Ponadto miał miejsce pokaz strażacki wykonany przez OSP w Jedlińsku oraz instruktarz z zasad udzielania pierwszej pomocy. W trakcie trwania imprezy publiczność mogła wziąć udział w programie interaktywnym wykonanym przez artystów cyrkowych, którzy włączali dzieci, a także dorosłych w poszczególne działania. Ponadto miały miejsce występy muzyczne i wokalne w wykonaniu mieszkańców gminy. Wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną z zespołem muzycznym połączoną z konkursem wokalnym.

Założeniem realizatorów projektu było zaangażowanie do działania jak najwięcej osób, które przygotowały dla siebie i innych ciekawą formę spędzania czasu wolnego. Zajęcia w ramach projektu prowadzone były nieodpłatnie przez Grupę Inicjatywną, członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego RAK, mieszkańców gminy Jedlińsk w tym wolontariuszy z PG w Jedlińsku. Partnerami realizatorów niniejszego projektu były następujące instytucje: Urząd Gminy w Jedlińsku, Parafia Rzymsko-Katolicka w Jedlińsku, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku.

Termin relalizacji 2015 rok

 Rozwój potencjału mieszkańców gm. Jedlińsk poprzez Kulturę i Sztukę

Realizowany w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" Lokalnej Strategii Rozwoju

Celem projektu było zorganizowanie dla wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk działań opartych na edukacji, integracji i aktywizacji środowiska lokalnego za pomocą różnych działań w oprciu o kulturę i sztukę. W rachach projektu odbyły się dwa wydarzenia kulturalne i działania warsztatowe. Projekt przede wszystkim był nakierowany na ukazanie i upowszechnianie edukacji, jako podstwowej formy i metody wpływającej na rozwój kapitału społecznego. Pierwszym z przedsięwzięć było zorganizowanie zabawy karnawałowej dla najmłodszych mieszkańców gminy Jedlińsk. Przedsięwzięcie to zostało poprzedzone krótką prelekcją na temat naszego dziedzictwa kulturowego , następnie dzieci wzięły udział w wyjątkowym przedsięwzięciu teatralnym, połączonym z animacjami karnawałowymi, a także odbył się konkurs na strój karnawałowy.  Działania te przygotowali i poprowadzili artyści z Agencji Artystycznej Bajlandia. Agencja ta to synonim aktorskich, muzycznych, edukacyjnych i interaktywnych spektakli dla dzieci. Wydarzenie to odbyło się w Sali OSP w Jedlińsku. Program skierowany był do 120 dzieci od 5 do 9 roku życia. 
Drugim wydarzeniem kulturalnym był recital pt "Świat w obłokach". Składał się on z kilkunastu piosenek polskich autorów: Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty i Jacka Kaczmarskiego. Recital był bardzo wartościowym wydarzeniem kulturalnym. Recital odbył się w Sali OSP w Jedlińsku, wzięło w nim udział około 100 osób.
Ponadto działania w projekcie zostały wzbogacone o moduł rękodzielniczy, którego zadaniem było rozbudzenie pasji , zaktywizowanie dzieci, młodzieży i dorosłych wokół działań warsztatowych zarówno tych dawnych jak i obecnych. Warsztaty były pośiwęcone tradycjom świąt wielkanocnych. Uczestnicy warsztatów nauczyli się wykonywania pisanek metodą tradycyjną tj. batikową jak i bardziej współczesną tj. metodą origami modułowego, decoupage i ażurowe.  Można było się również nauczyć wykonywania palm wielkanocnych. W tym celu odbyły się warsztaty z bibu.łkarstwa. Warsztaty z plastyki dekoracyjnej i obrzędowej miały na celu poznanie dziedzictwa kulturowego miejscowości i regionu. Łącznie odbyły się 4 spotkania warsztatowe. Każde z nich trwało 5 godz. Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym jego realizację, na które mogli przyjść wszyscy chętni mieszkańcy. 
Termin realizacji 2018 rok


Jesteśmy tutaj:
  

Porady prawne w GCKiKF:
Po uprzednim umówieniu się.

Szymon Witczak

tel. +48 660 707 183.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
08:00 - 20:00
Sobota
Nieczynne

Newsletter
Statystyki
Odwiedzin: 600506
Online: 3

Strony w Internecie


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku  
      
ul. Krótka 1         
26-660 Jedlińsk           
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576
Tel. 48 32 13 052 

Kanał na Youtube
Facebook

   BIP