Deklaracja dostępności


1.Wstęp

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.ck.jedlinsk.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 18.01.2012.

Data ostatniej dużej aktualizacji: na dzień składania deklaracji, nie było dużej aktualizacji od momentu powstania strony internetowej

3. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa na dzień sporządzenia deklaracji dostępności jest  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu nie zgodności wymienionych poniżej:

- filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów

-część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik

5. Ułatwienia zwiększające status dostępności

- możliwość powiększenia liter na stronie

-podświetlone linki

-brak błysków na czerwono

-brak elementów uruchamiających dźwięk

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe, ponieważ obecnietrwają prace nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.12.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kinga Kalbarczyk, adres poczty elektronicznej referent.admkult@onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 321 30 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

7. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Lokalizacje Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku i placówek podległych.

 • GCKiKF ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 1, 26-660 Jedlińsk
 • Świetlica w Piastowie, Piastów 118, 26-660 Jedlińsk
 • Świetlica w Nowych Zawadach, Nowe Zawady 18 A, 26-660 Jedlińsk
 • Świetlica w Lisowie, Lisów 38A, 26-660 Jedlińsk
 • Świetlica w Bierwieckiej Woli, Bierwiecka Wola 34, 26-660 Jedlińsk
 • Świetlica w Mokrosęku, Mokrosęk 12 G,  26-660 Jedlińsk
 • Świetlica w Ludwikowie, Ludwików 9, 26-660 Jedlińsk

 

 1. 1.     GCKiKF ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk

 

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Krótkiej na poziomie gruntu. Przed wejściem brak schodków, aczkolwiek po wejściu znajdują się 5, które trzeba pokonać aby dostać się dalej do budynku. Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna. Od południowej strony budynku jest podwórko, na  którym  w przyszłości planowane jest zbudowanie podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Na parterze prowadzone są zajęcia wokalne, nauka gry na instrumentach, wystawy, konkursy a także zajęcia świetlicowe. Znajduje się tu również część biurowa- sekretariat.  Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń (dotyk, słuch). Budynek jest piętrowy, wyposażony w schody. Na piętrze odbywają się zajęcia taneczne i plastyczne. Znajduje się tam również księgowość i pokój Dyrektora. Na tą chwilę brakuje windy. W przypadku braku możliwości poruszania się, wiele spraw można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika telefonicznie, sms. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, aczkolwiek na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne.

 

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby GCKiKF znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: 2 miejsca przy Urzędzie Poczty Polskiej przy ul. Stawnej 3.

Kontakt SMS

Chcemy, aby komunikacja osób niesłyszących z nami była możliwa różnymi sposobami. Udostępniamy numer:  790 357 390 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: referent.admkult@onet.pl.  Postaramy się udostępnić potrzebną treść.

 

 1. 2.     Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 1, 26-660 Jedlińsk

Do budynku prowadzi wejście od strony Warszawskiej jak również od strony parkingu.  Od strony wschodniej znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń (dotyk, słuch).  Budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami aczkolwiek na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, OSiR w Jedlińsku jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

OSiR to bardzo duża powierzchnia na której prowadzone są zajęcia sportowe, znajduje się tam boisko wielofunkcyjne typu ORLIK, boisko do siatkówki, koszykówki jak również do tenisa ziemnego.

 1. 3.     Świetlica w Piastowie, Piastów 118, 26-660 Jedlińsk

Budynek Świetlicy jest prawie w pełni dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na przodzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, który prowadzi bezpośrednio do głównego wejścia budynku. Drzwi są szerokie. Po prawej stronie znajduje się łazienka również z szerokimi drzwiami i barierkami. Główna i mała sala w pełni pozbawione schodów i barier. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bezpośrednio pod świetlicą znajdują się miejsca parkingowe. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń (dotyk, słuch). Placówka prowadzi zajęcia artystyczno-integracyjno- animacyjne.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, świetlica w Piastowie jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne.

 

 1. 4.     Świetlica w Mokrosęku, Mokrosęk 12 G,  26-660 Jedlińsk

Budynek Świetlicy jest prawie w pełni dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na przodzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, który prowadzi bezpośrednio do głównego wejścia budynku. Drzwi są szerokie. Po prawej stronie znajduje się łazienka również z szerokimi drzwiami i barierkami. Główna i mała sala w pełni pozbawione schodów i barier. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bezpośrednio pod świetlicą znajdują się miejsca parkingowe. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń (dotyk, słuch). Placówka prowadzi zajęcia artystyczno-integracyjno- animacyjne. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, świetlica w Mokrosęku jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne.

 

 1. 5.     Świetlica w Bierwieckiej Woli, Bierwiecka Wola 34, 26-660 Jedlińsk

Budynek Świetlicy jest prawie w pełni dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na przodzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, który prowadzi bezpośrednio do głównego wejścia budynku. Drzwi są szerokie. Po prawej stronie znajduje się łazienka również z szerokimi drzwiami i barierkami. Główna i mała sala w pełni pozbawione schodów i barier. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bezpośrednio pod świetlicą znajdują się miejsca parkingowe. Brak informacji o  rozkładzie pomieszczeń (dotyk, słuch). Placówka prowadzi zajęcia artystyczno-integracyjno- animacyjne. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, świetlica w Bierwieckiej Woli  jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne.

 

 1. 6.     Świetlica w Lisowie, Lisów 38A, 26-660 Jedlińsk

Świetlica niestety na tą chwilę jest nie dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, aczkolwiek na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, świetlica  jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Placówka prowadzi zajęcia artystyczno-integracyjno- animacyjne. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, świetlica w Lisowie jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne.

  

 1. 7.     Świetlica w Nowych Zawadach, Nowe Zawady 18 A, 26-660 Jedlińsk

Świetlica jest po części dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Posiada odpowiednią łazienkę. Na zewnątrz  nie ma bariery w postaci schodów, także bezpośrednio można dostać się do budynku. Pod świetlicą są miejsca parkingowe. Brak informacji o  rozkładzie pomieszczeń (dotyk, słuch).  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Placówka prowadzi zajęcia artystyczno-integracyjno- animacyjne. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, świetlica w Nowych Zawadach jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne.

  

 1. 8.     Świetlica w Ludwikowie, Ludwików 9, 26-660 Jedlińsk

Świetlica niestety na tą chwilę jest nie dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami,aczkolwiek na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, świetlica  jest w stanie zorganizować rozwiązania alternatywne. . Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Placówka prowadzi zajęcia artystyczno-integracyjno- animacyjne.

  

Koordynator ds. dostępności osób ze szczególnymi potrzebami

Kinga Kalbarczyk

Email: referent.admkult@onet.pl

Tel. 48 321 30 52


Jesteśmy tutaj:
  

25

10.2021

Dyżur psychologa
9:00-12:30

25

10.2021

Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
17:00- 20:00

26

10.2021

Zajęcia plastyczne
14:00- 17:00

26

10.2021

Zajęcia muzyczne-gitara
15:00-16:30

26

10.2021

Zajęcia taneczne dla dzieci
17:00- 18:00

26

10.2021

Zajęcia Solo Latino Dance
18:00-20:00

27

10.2021

Zajęcia muzyczne- gitara
15:00- 19:30

27

10.2021

Zajęcia "Zdrowy kręgosłup"
17:30- 19:20

27

10.2021

Zajęcia muzyczne- keybord 
8:00- 15:30

27

10.2021

Klub Seniora
18:00-20:00

28

10.2021

Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
17:00- 20:00

28

10.2021

Zajęcia wokalne 
14:30- 17:00

28

10.2021

Zajęcia taneczne dla dzieci 
17:30- 19:00

28

10.2021

Zajęcia Tamburmajorek
18:30- 20:00

29

10.2021

Klub Seniora
18:00- 20:00

Porady prawne w GCKiKF:
Poniedziałek: 11:00-15:00
Wtorek: 16:00- 20:00
Środa: 11:00- 15:00
Czwartek: 8:00- 12:00
Piątek: 16:00- 20:00

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
08:00 - 20:00
Sobota
Nieczynne

Newsletter
Statystyki
Odwiedzin: 46576
Online: 3

Strony w Internecie


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku           
ul. Krótka 1         
26-660 Jedlińsk           
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576
Tel. 48 32 13 052 

Kanał na Youtube
Facebook
   BIP